Lungmedicin & allergologi > Diffusion, blodgas och syra-basbalans

Syra-basbalans

Definitioner

  • Syra-basbalans - Balansen mellan de processer i kroppen som reglerar vätejonkoncentration och kroppens förmåga att kompensera för processer som påverkar pH i endera riktning.
  • Kroppens syra-basbalans är snävt reglerat och vid markanta förändringar i vätejonkoncentration (acidos eller alkalos) finns buffertsystem som kan begränsa effekten av förändringarna.
  • Överskrids buffertsystemens kapacitet kan kroppen utnyttja olika kompensationsmekanismer. När de kompensatoriska mekanismerna inte räcker till för att hantera förändringar hamnar pH utanför sina normalgränser och leder till antingen acidemi eller alkalemi.
  • Acidemi (pH < 7,35) - Kan vara farligt, exempel på följder är hyperkalemi, hyperkalcemi och nedbrytning av benvävnad, Hb´s dissociationskurva högerförskjuts (vid ett visst PaO2 kommer syremättnaden att vara lägre), hyperventilation, ökad syredissociation, sympatikusstimulering, perifer arteriell dilatation, pulmonell arteriell kontraktion i lungor, perifer venös kontraktion.
  • Alkalemi (pH > 7,45) - Farligt p.g.a. hypokalemi, hypokalcemi, sjunkande ventilation (måste ha tillräckligt med syrgas), hypokapni, minskad syredissociation, cerebral arteriell kontraktion, neuromuskulär påverkan, inhibering av respiration, hjärtarytmi, minskade hjärtkontraktioner.
  • Syrabasrubbningar delas in i underliggande orsak och hur de kompenseras

Olika typer av syra-basrubbningar

Buffertsystem

Kompensationsmekanismer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Diffusion__blodgas_och_syra-basbalans/Syra-basbalans Filename: Definitioner.html ChapterId: 1251 SectionId: ChapterGroupId: 118