Lungmedicin & allergologi > Interstitiella lungsjukdomar

Interstitiell lungsjukdom

Översikt

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Nedan ges generell diagnostik. För specifik diagnos och behandling se vidare under respektive sjukdom.

Anamnesuppgifter

 • Duration - De flesta sjukdomarna ger en subakut presentation som progredierar under veckor till månader. Undantaget är allergisk alveolit som har ett akut förlopp på dagar-veckor.
 • Ålder - Sarkoidos och kollagenoser debuterar vanligen i 20-40 årsåldern.
 • Läkemedel – Ett flertal vanliga läkemedel kan ge påverkan på lungorna, t ex Methotrexate, Amiodaron, Nitrofurantoin. Noggrann läkemedelsanamnes inklusive naturläkemedel. www.pneumotox.com
 • Infektion – Feber? Hosta/slem? Utlandsresa? Sjukdomsfall i omgivningen?
 • Systemsjukdomar – Ärftlighet? Ledbesvär? Hudutslag? Feberepisoder? Raynaud-fenomen?
 • Yrke/fritid - Smutsig/dammig arbetsmiljö? Kemiska ämnen/gaser? Mögel i hem/fritidshus? Husdjur/fåglar?. Dessa frågor kan ge vägledning och pneumokonioser och/eller allergisk alveolit.

Att undersöka på vårdcentralen

Undersökningar

 • POX
 • Spirometri – Visar ofta en restriktiv bild på grund av fibros:
  • FEV1/FVC - Normalt eller förhöjt. Till motsats mot obstruktiva lungsjukdomar
  • FEV1 - Normal eller något sänkt
  • FVC - Lågt (sjunker mer än FEV1)
 • Arteriell blodgas - Framförallt påverkad saturation. Ofta normalt i vila men framkommer vid fysisk aktivitet. Ofta görs därför ett arbetsprov t.ex. 6 minuters gångtest där saturationen mäts kontinuerligt.
 • Lab: SR, CRP, Hb, LPK, TPK, elstatus, u-sticka, reumaprover såsom ANA, ANCA, anti-CCP, RF
Interstitiella lungsjukdomar skall handläggas av specialist: Lungmedicin, Reumatologi, Infektion

Specialistutredning

 • Spirometri med CO-diff – Man tittar på hur mycket kolmonoxid som byts ut i lungan, är gasutbytet påverkat? Försvinner mycket kolmonoxid fungerar ventilationen som den ska, försvinner lite kolmonoxid innebär det att man inte får i sig så mycket syre som man ska ha
 • Blodgas – Finns hypoxi?
 • 6-minuters gångtest – Testar prestationsförmåga och desaturation under arbete
 • CT inklusive HRCT - Diagnostiskt, ofta även i tidigt stadie
 • Bronkoskopi med infektions-/fibros-BAL + eventuellt biopsier
 • UCG – Viktigt pga att man kan få påverkan på hjärtat då försämrad lungfunktion kan öka resistensen i lilla kretsloppet och ge pulmonell hypertension
 • Lungbiopsi - Lungbiopsi är golden standard för att diagnosticera interstitiell lungsjukdom. Kan även användas för att följa sjukdomsförlopp. Lungbiopsi tas antingen via bronkoskopi eller med öppen kirurgi (sköts av thoraxkirurgen)
Behandling och behandlingssvar beror på bakomliggande orsak

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Interstitiella_lungsjukdomar/Interstitiell_lungsjukdom Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1687 SectionId: ChapterGroupId: 354