Lungmedicin & allergologi > Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Klassifikation

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

KOL-exacerbation

Etiologi

 • KOL-patienter drabbas i varierad frekvens av sjukdomsförsämring med förvärrade symtom. Den främsta orsaken till en exacerbation är en viral eller bakteriell luftvägsinfektion men även hjärtsvikt, irritanter och bristande compliance kan bidra till en exacerbation.
 • De vanligaste patogenerna vid luftvägsinfektion hos KOL-patienter är:

Symtom och kliniska fynd

 • [Ökad dyspné
 • Ökad hosta
 • Ökad sputummängd/purulent sputa
 • Sjukdomskänsla.]

Värdering av svårighetsgrad

Lindrig-medelsvår försämring Svår försämring Livshotande försämring
Allmänpåverkan Obetydlig till lindrig Påverkad, cyanos, ödem Konfusionkoma
Andningspåverkan Obetydlig till besvärande ansträngningsdyspné Vilodyspné Uttalad vilodyspné
Andningsfrekvens < 25/min > 25/min varierande
Hjärtfrekvens < 110/min > 110/min varierande
Syremättnad ≥ 90 % < 90 % < 90 %
Blodgas Ej nödvändig
Inte obligat att alla fynd ska föreligga för att exacerbationen ska bedömas som svår eller livshotande.

*Tabell från nationellt vårdprogram för KOL.

Behandling

 • Beta 2-agonist (ventolin) och/eller antikolinergika (atrovent) i nebulisator – Minskar risken för exacerbationer.
 • Kortison (Betapred) 4 mg p.o. eller i.v.
 • Eventuellt furosemid 40 mg i.v. (loop-diuretika),
 • Djupandningar, andas i vattenflaska.
 • [Vid POX < 90% och pO2 < 8 kPa → syrgas 1–2 liter/minut. Observera att dessa patienter drivs av en hypoxisk drive och att överdriven syrgastillförsel kan stänga av andningsdriven, dock mycket ovanligt och snarare ett försteg till hyperkapnisk koma än avstängd anoxisk andningsdrive. Vanligare är reducerad andningsfrekvens (AF) som nästan helt återställs inom 15 minuter[1]. I modern tid vet man att hyperkapnin som orsakas av syrgastillförsel till väldigt liten del är kopplad till AF-reduktionen utan istället orsakas av 1) V/Q-mismatch (ventilation/perfusion-mismatch) i kombintation med ventilationssvikt orsakad av obstruktivitet samt 2) the Haldane effekt.
  • V/Q mismatch – kraftig syrgastillförsel gör att även mycket dåligt ventilerade delar av lungan får en relativt syrerik miljö vilket ökar perfusionen till området. Det blir i praktiken en shunt (område av lungan som är perfunderat men ej ventilerat). Detta slår ut autoregleringen av perfusionen och gör att både välventilerade och dåligt ventilerade delar av lungan får lika mycket blod → mindre möjlighet till gasutbyte och hyperkapni som följd.
  • Haldane-effekt – ökat syrgastryck minskar CO2 association till hemoglobin vilket gör att mer CO2 löser sig i blodet. Fysiologiskt relevant genom att öka hemoglobinets CO2-bindning i deoxygenerat läge som i perifer vävnad. ]
 • BiPAP om:
  • AF > 24
  • pCO2 > 6,0
  • pH < 7,35.
 • [Antibiotika
  • Indikation: om två av tre kriterier är uppfyllda ska antibiotikabehandling ges:
   • Ökad dyspné
   • Ökad hosta
   • Ökad sputummängd/purulent sputa.[2]
  • Preparat: amoxicillin (500 mg × 3 i 5-7 dagar), alternativt doxycyklin (7 dagar. Första 3 dagarna ges 200 mg × 1 och därefter 100 mg × 1 i fyra dagar.)
   • Glöm inte att odla!]

Försiktighet vid syrgasbehandling av KOL-patienter eftersom denna ger hyperkapni på grund av förändringar i V/Q-kvot!

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_ Filename: KOL-exacerbation.html ChapterId: 982 SectionId: ChapterGroupId: 342