Lungmedicin & allergologi > Lungundersökning

Lungfunktionsundersökning

Översikt

Definitioner

Spirometri

 • Spirometri används framför allt för att identifiera och värdera lungfunktionen. Ger information om volym och flöde.
 • Statisk spirometri – metod för att mäta vitalkapaciteten. Patienten får då göra en långsam maximal utandning. Används framför allt på lungmedicin och inte i primärvården.
 • Dynamisk spirometri – mäter flöden, vilket är avgörande för att påvisa obstruktiv lungsjukdom (astma eller KOL) eller restriktiv lungsjukdom (se → Interstitiell lungsjukdom).

Indikationer

Utförande

 • Bekväm sittande position.
 • Först normalandning och därefter en maximal inandning följt av en forcerad expiration med full kraft. Expirationen ska fortsätta till lungorna är helt tömda. Bra att ha en peppad instruktör.
 • Volymer och flöden registreras i en graf (se bild nedan).

Kontraindikationer

Tolkning

 • Obstruktiv lungsjukdom (framför allt astma eller KOL):
  • FVC faller lätt till måttligt.
  • FEV1 faller relativt sett mer än FVC vilket leder till att FEV% sjunker.
  • FEV1/FVC < 0,7 innebär obstruktivitet.
  • Hängmatta på kurvan – tecken på obstruktivitet. Utseendet beror på att vid obstruktiv lungsjukdom så påverkas FEV1 mer än PEF. Dvs kvoten PEF/FEV1 går upp.
  • Vid KOL-diagnostik (enligt GOLD) så värderas svårigheten av sjukdomen utifrån FEV1% (procent av förväntat värde) (se → Kronisk obstruktiv lungsjukdom).
  • Sänkt diffusionskapacitet (mäts på lunglaboratorium) – talar för emfysem
 • [Restriktiv lungsjukdom – till exempel [sarkoidos, läkemedel, idiopatisk lungfibros (ses även vid övervikt, bristande utförande eller okompenserad hjärtsvikt)]:
  • Normal kurva som på slutet faller brant
  • Sänkt FEV1 men normal eller ökad FEV%
  • Sänkt diffusionskapacitet, total lungkapacitet och residualvoylm – mäts på lunglaboratorium.]
 • Reversibilitet
  • Vid spirometri som talar för obstruktivitet kompletteras provet med ett reversibilitetstest. Reversbilitet föreligger om FEV1 ökar med > 12% och 200 ml.
  • Reversibilitetstest: ger information om hur reversibel en obstruktion är. Viktigt test vid astmadiagnostik. Efter påvisande av obstruktivitet får patienten inhalera bronkvidgande, vanligen beta-2-stimulerare (salbutamol). Efter ca 15 minuter när maximal effext av läkemedlet uppnåtts utförs en ny spirometriundersökning.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Lungundersokning/Lungfunktionsundersokning Filename: Spirometri.html ChapterId: 1727 SectionId: ChapterGroupId: 356