Lungmedicin & allergologi > Pneumoni

Pneumoni

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

 • Samhällsförvärvad pneumoni
 • Nosokomial pneumoni
 • Aspirationspneumoni - Man får ner ventrikelinnehåll i luftrören så att man får en kraftig reaktion av saltsyran som skadar lungorna. Både kemisk och infektiös påverkan med nekros, inflammation och bakterieriell infektion.
 • Pneumoni hos immunnedsatta - Uteslut ovanliga agens som t.ex. pneumocystis jiroveci och aspergillus
 • Pneumoni hos nyfödda och barn

Atypiska pneumonier

 • Mykoplasmapneumoni - Relativt vanligt bland ungdomar och kännetecknas av typiskt långsamt tilltagande hosta, huvudvärk och i vissa fall en hepatit-bild
 • Legionella - Allvarlig pneumoni hos äldre och patienter med nedsatt immunförsvar. Normalt sett en lindrig infektion hos i övrigt friska patienter.
 • TWAR (Chlamydia pneumoniae)
  • Utgör 10% av samhällsförvärvade pneumonier
  • Ofta långdragen infektion med milda symptom. I vissa fall ses dock en allvarligare symptombild där sjukhusvård kan bli nödvändigt.
  • Typiska symptom är Halsont, icke produktiv hosta, trötthet och sinuitbesvär som kan kvarstå i månader
  • Diagnostiseras med PCR
  • Behandlas med erytromycin
 • Papegojsjuka (Chlamydophila psittaci)
  • Zoonos som finns hos fåglar (namnet papegojsjuka kommer från att bakterien först hittades hos papegojfåglar). Sprids via avföringen vilket innebär att smittan kan spridas även utan direkt fågelkontakt.
  • Symptombilden är lik influensa (feber, kraftig huvudvärk, led- och muskelvärk) dock saknas i många fall tydlig pneumonibild. I vissa fall ses allvarligare symptom med nedsatt metvetandegrad förändrad personlighet
  • Diagnostiseras med serologi och/eller PCR. Lungröntgen visar i många fall infiltrat och eftersom patienterna ofta saknar pneumonisymptom så kan lungröntgen ibland vara det som inger misstanke om pneumoni.
  • Behandlas med erytromycin
Atypiska pneumonier kräver diagnostik med PCR och/eller serologi (dessa bakterier är svåra att odla) och behandlas generellt sett med makrolider (erytromycin)

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Pneumoni/Pneumoni_ Filename: Klassifikation.html ChapterId: 791 SectionId: ChapterGroupId: 37