Reumatologi > Sarkoidos

Kronisk lungsarkoidos

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Generellt

[Det saknas kurativ behandling av sarkoidos och behandlingen syftar istället till att förhindra progression av symptom och funktionsförlust.] Vid kronisk lungsarkoidos är det vanligt med ringa symptom utan funktionsförlust och spontant tillfrisknande. Därför avvaktar man ofta med insättande av behandling. Det är dock viktigt att noga följa sjukdomsförloppet eftersom t.ex. hyperkalcemi och hjärtarytmier kan utvecklas vilket kräver akuta insatser. Dessa patienter följs därför på lungmottagning med regelbundna kontroller (se diagnostik)

Behandlingsalternativ[1]

Läkemedelsbehandlngen bygger till stor det på klinisk erfarenhet och det är viktigt att involvera patienten i behandlingsplan och göra noggrann bedömning av eventuella behandlingsvinster kontra biverkningar. Det är även viktigt att vara medveten om att sjukdomen kan återkomma vid avslutad behandling.

  • Kortikosteroider - Vid symptom och påverkad lungfunktion ges i första hand långtidsbehandling med per oralt kortison. Inhalationssteroider (t.ex budesonid) kan ges som komplement för att minska systemiska biverkningar av kortisonet. Tänk på att kompletera med osteoporosprofylax, men kontroller calcium först
  • Metrotrexat eller azatioprin - Immundämpande läkemedel kan vid behov ges som komplement för att möjliggöra reducerad kortisondos. Används framförallt vid påtagliga symptom och/eller funktionsnedsättning
  • Biologiska läkemedel - Används endast vid otillräcklig effekt av ovanstående alternativ
  • Transplantation - Avancerad lungsarkoidos med fortsatt progression trots adekvat behandling
Vid kronisk lungsarkoidos är förloppet ofta beskedligt och expektans är ofta ett bra behandlingsalternativ

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Sarkoidos/Kronisk_lungsarkoidos Filename: Behandling.html ChapterId: 1039 SectionId: ChapterGroupId: 256