Allmänkirurgi > Bukanatomi

Allmänkirurgisk anatomi

Definitioner

Bukorganens anatomi

Bukorganens kärlförsörjning

  • Bovin arcus: Finns hos 10 % av befolkningen: truncus brachiocephalicus och vänster carotid utgår från samma punkt.

Bukens blodförsörjning

1 v/h a. phrenica inf a. suprarenalis superior Diafragma
2 Truncus coeliacus a. gastrica sinistra Ventrikel (curvatura minor, övre del)
a. lienalis Mjälte, pankreas
a. hepatica communis a. hepatica propria Lever
a. gastrica dextra Ventrikel (curvatura minor, nedre del)
a. gastroduodenalis Ventrikel (curvatura major, duodenum)
4 a. mesenterica superior Tunntarm, del av pankreas, tarmkäx, kolon fram till mitt på transversum
4 [a. mesenterica superior

A. pancreaticoduodenalis inferior

Pancreashuvudet och distala duodenum

aa intestinales (a.ileales och a. jejunales)

Ileum och jejunum

A. ileocolica

Distala ileum, caecum och appendix

A. colica dextra

Colon ascendens

A. colica media

Högercolon t o m proximala 2/3 av transversum.]

5 v/h a. renalis a. suprarenalis inferior Njurar, binjurar
6 v/h aa. lumbales Ryggmuskulatur, ländkotor, bukvägg
7 v/h a. testicularis/ovarica Testiklar respektive ovarier
8 a. mesenterica inferior [Kolon från mitt på transversum till rektum. A. mesenterica superior och inferior förgrear sig dock i en kärlarkad som gör att kärl som utgår från a. mesenterica superior kan kommunicera med kärl från a. mesenterica inferior.]
9 v/h a. iliaca communis a. iliaca externa Ben,
a. iliaca interna Bäcken, delar av lårmuskulatur, blåsa
10 a. sacralis mediana Rektum

Främre bukväggen: a. epigastrica sup anastomoserar i navelhöjd med a. epigastrica inf. som kommer från a. iliaca ext.

Venösa avflöden

  • Esofagus: v. azygos (till v. cava sup. Nedåt tömmer sig v. azygos → v. gastrica sin. → v. porta)
  • Magsäck-övre halvan av rectum: v. porta (via v. mesenterica superior och v. mesenterica inferior (via v. lienalis))
  • Nedre rectum: v iliaca interna

Arteriellt kärlträdVenösa kärlträdetThorakala kärlträdetThorakalt venöst kärlträdKärldiagramVenöst kärldiagramKärldiagramVenöst kärldiagramPortavensanatomi

Kärlväggens uppbyggnad

  • Tunica intima - Endotelceller
  • Tunica media - Elastin och glatta muskelceller
  • Tunica externa/adventitia - Kollagen, kärl/nerver, vaso vasorium

Peristaltik

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Bukanatomi/Allmankirurgisk_anatomi Filename: Bukorganens_karlforsorjning.html ChapterId: 1148 SectionId: ChapterGroupId: 105