Allmänkirurgi > Dysfagi, akalasi och esofagusvaricer

Dysfagi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Sväljningsfysiologi

Diagnostik

Anamnes

 • [Debut och progress
 • Duration - Hur länge har besvären funnits? Variation?
 • Viktnedgång - Alarmsymptom]
 • Vad är svårt att svälja (fast, flytande, saliv)?
 • Odynofagi - Smärta vid sväljning, smärtan sitter ofta retrosternalt. Talar för esofageal dysfagi
 • Andra/tidigare sjukdomar - Neurologiska sjukdomar? Diabetes? GERD?
 • Aspirationstendens?
 • Andra symptom - Infektionstecken, B-symptom, reflux?
 • Rökning och alkoholvanor

Status

 • [Primärvård
  • Inspektion av munhåla och svalg
  • Halspalpation
  • Neurologstatus och tungrörelse
  • Längd och vikt]
 • ÖNH-specialist
  • Oralmotorik och svalgreflexer
  • Inspektion av epifarynx, hypofarynx och larynx (stämbandsrörelse?)

[Bilddiagnostik

 • Röntgen av hypofarynx och esofagus med kontrast (hög dysfagi) - Ska alltid göras på patienter med dysfagi och viknedgång
 • Fiberesofagoskopi (låg dysfagi och/eller GERD) - Ska alltid göras vid tumörmisstanke, även om röntgen är negativ
 • 24-timmars pH-mätning + manometri i esofagus - Kan eventuellt utföras som ett sista alternativ vid fortsatta besvär och oklar genes]
Vidare utredningar beroende på misstänkt orsak. Med rätt anamnes finns det möjlighet att lokalisera om det föreligger en oral, faryngeal eller esofageal dysfagi.
Nydebuterad dysfagi är ett alarmsymptom som ska utredas!

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Dysfagi__akalasi_och_esofagusvaricer/Dysfagi Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1170 SectionId: ChapterGroupId: 106